ENVIAMENTS & DEVOLUCIONS // ENVÍOS Y DEVOLUCIONES // SHIPPINGS & RETURNS

BONES!!

Enviaments:

Els enviaments es fan una vegada a la setmana, no som una gran empresa de distribució, per tant, us agraïm la vostra paciència i si cal contactar per qualsevol urgència o notificar canvis en l'entrega, estarem encantades de respondre les vostres peticions a través del full de contacte d'aquesta mateixa web.

Devolucions:

Les comandes que es vulguin canviar de talla o que s'hagin de substituir per defectes en el producte s'hauran de notificar pel full de contacte de la web en un termini de 15 dies com màxim. Si us plau, fixeu-vos bé al moment de comprar la talla correcta.

Passat aquest temps no retornarà ni es substituirà una comanda.

En cap cas, es farà un retorn econòmic del valor de la comanda. Es farà un val pel mateix valor de la comanda per gastar a la botiga de Say it Loud.


Qualsevol enviament que s'hagi de fer per un canvi de talla s'haurà de pagar pel mateix preu que vau pagar el primer enviament. En aquest cas us indicarem el mètode de pagament i com fer el retorn de l'antiga comanda.

Si estàs a Barcelona, el podrem gestionar per fer un canvi presencial, només has de dir-ho ;)

-------------------------------------

BUENAS!!

Envíos:

Los envíos se hacen una vez en la semana, no somos una gran empresa de distribución, por lo tanto, os agradecemos vuestra paciencia y si hay que contactar por cualquier urgencia o notificar cambios en la entrega, estaremos encantados de responder vuestras peticiones a través de la hoja de contacto de esta misma web.

Devoluciones:

Los pedidos que se quieran cambiar de talla o que se tengan que sustituir por defectos en el producto se tendrán que notificar por la hoja de contacto de la web en un plazo de 15 días como máximo. Por favor, fijaos bien en el momento de comprar la talla correcta.

Pasado este tiempo no devolverá ni se sustituirá un pedido.

En ningún caso se hará un retorno económico del valor del pedido. Se hará un vale por el mismo valor del pedido para gastar a la tienda de Say it Loud.

Cualquier envío que se tenga que hacer por un cambio de talla se tendrá que pagar por el mismo precio que pagaste el primer envío. En este caso os indicaremos el método de pago y como hacer el retorno del antiguo pedido.

Si estás en Barcelona, lo podremos gestionar para hacer un cambio presencial, solo tienes que decirlo ;)

-----------------------------

Hello!

Shippings:


Shipments are made once a week, we are not a large distribution company, therefore, we thank you for your patience and if you need to contact for any urgency or notify changes in delivery, we will be happy to answer to your requests through the contact sheet of this same website.

Returns:

Orders that want to change size or that have to be replaced by defects in the product must be notified by the web contact sheet within a maximum of 15 days. Please look carefully at the time of purchasing the correct size.

After this time, an order will not be returned or replaced.

In any case will be an economic return of the order value be made. A voucher will be made for the same value of the order to spend in the Say it Loud store.

Any shipment that must be made for a change of size must be paid for the same price that you paid for the first shipment. In this case we will indicate the payment method and how to return the old order.

If you are in Barcelona, we can manage it to make a face-to-face change, you just have to say it ;)